圣诞banner
圣诞banner2
banner (1)
banner (2)
banner (3)
banner (4)

Müşderileriň dürli zerurlyklaryna laýyklykda hünärmen halkara logistika we transport hyzmatlary çözgütlerini hödürleýäris

biziň bilen habarlaşyň

HYZMATYMYZ

 • Amazon FBA head service
  ZHYT, Amazon FBA satyjylary üçin dürli görnüşli we şahsylaşdyrylan FBA sözbaşy hyzmatlaryny hödürleýär. Amazon FBA ammaryna gönüden-göni ibermek üçin kurýer hyzmatyny gönüden-göni ulanyp bilersiňiz; şeýle hem deňiz ýa-da howa arkaly daşary ýurt ammarlaryna iberip bilersiňiz, soňra bolsa harytlary dürli Amazon ammarlaryna iberip bilersiňiz.
 • International express transportation
  Beýleki halkara logistika transport usullary bilen deňeşdirilende, çalt eltip bermek has amatly we gymmatly, ululygy we agramy az we tizligi ýokary. Processhli prosesiň dowamynda ýazgylary yzarlamak, ýük howpsuzlygy, durnukly öz wagtynda.
 • International logistics double clearing line
  Iki gezek düşnükli ýörite salgyt salgyt bukjasy, ortaça bahalar we ýönekeý proseduralar bilen harytlaryň käbir görnüşlerini serhetaşa daşamak meselesini çözdi. Arassa batareýalar, elektrik skuterleri, elektrik balans ulaglary, iýmit we beýleki materiallar üçin dürli aýratyn kanallar gurduk.
 • International Air Transport
  Ibermegiň elektron faýlyny, ýagny harytlaryň jikme-jik maglumatyny dolduryň: harytlaryň ady, bölekleriň sany, agramy, konteýneriň ululygy, ady, salgysy, telefon belgisi, barmaly ýeriň we iberijiniň wagty barmaly ýeri, ady, telefon belgisi we iberijiniň salgysy.
 • Shopping Agent Service
  ZHYT-da ýerleşdirilen ähli söwda agentleriniň sargytlary, ýokary derejeli üçünji tarap söwda agentleri tarapyndan işlener, olar biziň hyzmat standartlarymyza we iş zerurlyklaryňyza laýyklykda Hytaýdan satyn almaga kömek ederler! ZHYT olar bilen bilelikde dünýädäki ähli ulanyjylarymyza ussat hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýär!
videoa

ZHYT LOGISTICS CO., LTD, Şençzhenen şäherindäki halkara kurýer giganty UPS tarapyndan ygtyýarlandyrylan dünýä derejesindäki hyzmat agentidir. Hytaýda DHL hyzmat üpjün edijisidir. Şol bir wagtyň özünde, ZHYT, TNT, FEDEX , ARAMEX we ş.m. ýaly köp sanly halkara marka kompaniýasy bilen gowy hyzmatdaşlyga eýe. ZHYT-nyň özboluşly howa transport kanallary we ABŞ we Europeanewropa göni hyzmaty bar.

Kompaniýanyň sagdyn operasiýa ulgamy, netijeli dolandyryş ulgamy, ajaýyp okuw mehanizmi, işjeň iş atmosferasy bar, bazaryň islegine gönüden-göni garşy durarys, müşderilere höwes, hil, ygtybarly hyzmat bereris.

has köp

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • CONSCIENTIOUS TEAM
  GYSGAÇA TEAM
  ZHYT, Amazon FBA satyjylary üçin dürli görnüşli we şahsylaşdyrylan FBA sözbaşy hyzmatlaryny hödürleýär. Amazon FBA ammaryna gönüden-göni ibermek üçin kurýer hyzmatyny gönüden-göni ulanyp bilersiňiz; şeýle hem deňiz ýa-da howa arkaly daşary ýurt ammarlaryna iberip bilersiňiz, soňra bolsa harytlary dürli Amazon ammarlaryna iberip bilersiňiz.
 • International express transportation
  Halkara ekspress transport
  Beýleki halkara logistika transport usullary bilen deňeşdirilende, çalt eltip bermek has amatly we gymmatly, ululygy we agramy az we tizligi ýokary. Processhli prosesiň dowamynda ýazgylary yzarlamak, ýük howpsuzlygy, durnukly öz wagtynda.
 • International logistics double clearing line
  Halkara logistika goşa arassalaýyş liniýasy
  Iki gezek düşnükli ýörite salgyt salgyt bukjasy, ortaça bahalar we ýönekeý proseduralar bilen harytlaryň käbir görnüşlerini serhetaşa daşamak meselesini çözdi. Arassa batareýalar, elektrik skuterleri, elektrik balans ulaglary, iýmit we beýleki materiallar üçin dürli aýratyn kanallar gurduk.

Soňky işjeňlik

123

2022-nji ýylda Täze ýyl güni we Ro Christmasdestwo baýramçylygy barada bildiriş - ZHYT-Logistika

Gadyrly müşderi, salam! Milli umumy dynç alyş düzgünlerine laýyklykda we kompaniýamyzyň hakyky ýagdaýy bilen utgaşyp, 2022-nji ýylda kompaniýamyzyň Täze ýyl dynç alyş çäreleri aşakdaky ýaly: 2021-nji ýylyň 31-nji dekabrynda adaty iş, 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda dynç almak, Hemişe bolşy ýaly işlemek ýanwarda ...
2021-12-25
WHY SHOULD YOU CHOOSE US

Logistik ýük konsolidasiýasy we ýük daşaýjylara peýdalary

Häzirki zaman dinamiki bazar şertlerinde, ýükleri birleşdirmek çözgüdiniň öňküsinden has zerurdygyny göz öňünde tutup, satyjylar has kiçi, ýöne ýygy-ýygydan sargytlary talap edýärler we sarp edilýän gaplanan harytlary ýük daşaýjylar ýük göterijilerinden has az ulanmaga mejbur bolýarlar, ýük daşaýjylar öz ýerlerini kesgitlemeli. ...
2021-12-01
has köp